Algemene voorwaarden

VOORAF : Deze website is voorbehouden voor professionele kopers, namelijk, elke koper die goederen of diensten aankoopt voor louter professionele doeleinden.

 1. Offertes en prijslijsten worden als inlichting ingegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen.  Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van onze leveranciers dewelke door onze klanten zouden worden geraadpleegd via links op onze eigen website.    Prijzen vermeld op de internetsite van Boval BV gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.  Elke bestelling is pas verbindend na schriftelijke bevestiging van Boval BV.  Boval BV behoudt zich het recht haar prijzen aan te passen in functie van prijswijzigingen door haar leveranciers. De vermelde prijzen in de webshop, offertes, bestelbons, leveringbons zijn in euro en exclusief btw, bebat, recupel, auvibel, eventuele transportkosten en andere taksen. Door Boval BV weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel.  Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.  Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn. Net zoals Boval BV niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele gekoppelde publicaties of websites van derden of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen.  Rekening houdend met de specificiteit van bepaalde bestellingen is de klant, die zijn bestelling annuleert, ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van de waarde van voormelde bestelling.  Indien de levering in verschillende gedeelten gebeurt, kan elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.
 2. De leveringsdatum wordt slechts ter inlichting gegeven: hij verbindt ons nergens toe.  Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het opzeggen van het contract door de medecontractant of tot een prijsvermindering, schadevergoeding, intresten of moratoire intresten.
 3. De leveringsplaats moet bereikbaar zijn voor onze vrachtwagens; zo niet zullen er bijkomende kosten aangerekend worden.
 4. De klachten of betwistingen in verband met de inhoud van de factuur moeten schriftelijk geformuleerd worden, binnen de acht dagen van de datum van de factuur.  Het indienen van een klacht door de koper mag geenszins de betaling van de facturen op hun vervaldatum opschorten of vertragen.
 5. Onze waren reizen op risico van de bestemmeling, zelfs bij franco levering.  De klant verbindt er zich toe onze goederen te komen afhalen of ontvangen, uiterlijk binnen de vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen te zijner beschikking zijn.  De kosten voor levering van de koopwaar zullen ten laste van de koper vallen.
 6. Onze verantwoordelijkheid overschrijdt nooit de waarborg die de leveranciers aan ons toekennen.
 7. Indien geen vervaldag vermeld is, zijn onze facturen draagbaar en contant betaalbaar te Wervik/Komen.
 8. De opeisbaarheid van één factuur wegens iet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag, brengt onmiddellijk de opeisbaarheid mee van alle latere facturen.  Bij gebrek aan betaling, hebben wij het recht om de uitvoering van elke andere overeenkomst of aanverwante bestelling op te schorten of te ontbinden.
 9. De op vervaldag niet vereffende facturen brengen intresten van 1,5% per maand op en dit zonder aanmaning en zullen automatisch met 20% verhoogd worden met een minimum van 38 €, als forfaitair en onverminderbaar strafbeding.
 10. Checks, wissels en andere wijzen van betaling wijzigen de plaats van betaling niet.  Elektronische betalingen uitgevoerd door de klant, onder meer via Internet en met de creditcard gebeuren op risico van de klant.  Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade van de klant die in verband staat met, of resulteert uit, elektronische betalingen via Internet of met de creditcard.
 11. Indien het krediet van de kopen een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.  In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 12. Clausule van eigendomsvoorbehoud; de goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 13. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.
 14. Bij betwisting zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Ieper en Doornik bevoegd.
 15. Voor rekeningen beneden de 25 €, netto zal 4 € facturatiekosten worden aangerekend.
 16. Door het louter feit met ons te contracteren, verklaart de medecontractant zich akkoord met onze algemene voorwaarden met uitsluiting van de zijne en dit zonder enig voorbehoud.
 17. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Boval bvba toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage.  De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze leveringsbon/factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.  Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).  Indien gewenst, kan Boval BV de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.
 18. Boval BV neemt geen enkele terugzending aan zonder haar voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.  De koper is verplicht de inhoud van de levering en de termen van de factuur onmiddellijk te controleren bij de ontvangst.  Het terugnemen van goederen gebeurt steeds onder alle voorbehoud en enkel als de goederen in nieuwe staat zijn, in zijn oorspronkelijke verpakking zit, ongeschonden en zich in propere toestand bevind. Er worden minimaal 20% retourkosten aangerekend.
 19. Op de goederen die als gevolg van vergissing van de klant dienen teruggenomen te worden, wordt 30% met een minimum van €25, in rekening gebracht